Stowarzyszenie edukacyjne TAKA TO IDEA  asbl to organizacja non profit zajmująca się działalnością edukacyjno-kulturalną i społeczną na rzecz polskich dzieci i młodzieży w Belgii oraz ich integracji ze społecznością lokalną.

Stowarzyszenie edukacyjne TAKA TO IDEA asbl to przedsięwzięcie zainspirowane Centrum Nauki Kopernik, Uniwersytetem Rozwoju  i projektem matematycznym Fibonacci oraz innymi projektami edukacyjnymi. 

Nasze dzieci przebywające w Belgii nie mają łatwego  dostępu do  dodatkowych zajęć (których bogata oferta pojawiła się w Polsce w centrach naukowych, Domach Kultury czy w prywatnych placówkach oświatowych), więc TAKA TO IDEA  asbl wzięła sobie za cel wypełnienie tej luki i umożliwienie dodatkowego kształcenia dzieci w języku polskim.

My zaczeliśmy w 2014 roku od warsztatów matematycznych i informatycznych. Potem dołożyliśmy do naszej oferty warsztaty przyrodniczo-geograficzne i Klub Małego Odkrywcy. Organizowaliśmy też wydarzenia polonijne dla całych rodzin, warsztaty edukacyjne, polonistyczne i artystyczne (zerknijcie do naszego ARCHIWUM). 

Wraz z Kiwi stworzyliśmy też kwartalnik dla dzieci PSTRYK MYK (zimowy i wiosenny numer).

Educational association TAKA TO IDEA asbl is a non-profit organisation dedicated to educational and cultural activities as well as social for Polish children and young people in Belgium and their integration with the local community.

Educational association TAKA TO IDEA asbl is a venture inspired  by Copernicus Science Center, University of Development  and mathematical project Fibonacci as well as other educational projects.

Our children in Belgium do not have easy access to additional activities (while  rich offer appeared in Poland in science centers, Cultural Centers or private educational establishments), so TAKA TO IDEA asbl took aim to fill this gap and allow additional children's education in Polish.

We started in 2014 with mathematics and IT workshops. Then we added to our offer World Discovery workshops and the Young Explorer Club. We were also organised Polish community events for entire families, educational, Polish and artistic workshops (look at our ARCHIVE). 

Together with Kiwi, we also created quarterly for kids PSTRYK MYK (winter and spring number).


 REGULAMIN  TAKA TO IDEA asbl 

1. Stowarzyszenie TAKA TO IDEA asbl organizuje warsztaty
cykliczne i warsztaty jednorazowe.
2. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach cyklicznych
jest opłacenie składki członkowskiej (za rok szkolny
lub rok kalendarzowy), k
tóra nie podlega zwrotowi.
3. Wysokość składki członkowskiej (płatnej na rodzinę)
 ogłaszana jest na stronie
www.takatoidea.eu.
4. Składka członkowska i opłaty za warsztaty muszą
zostać wniesione przed rozpoczęciem warsztatów.

5. W przypadku rezygnacji z warsztatów cyklicznych 
zgłoszonej do 14 dni przed terminem warsztatów
cyklicznych z
wracane jest 50% opłaty.
6. W przypadku rezygnacji niezgłoszonej lub zgłoszonej
na mniej niż 14 dni przed terminem warsztatów cyklicznych
opłata nie jest zwracana.
7. Opłaty za warsztaty jednorazowe wnoszone są
zgodnie z informacją podaną na ogłoszeniu warsztatów.
8. Osoby, które opłaciły składkę członkowską
otrzymują zniżkę w wybranych warsztatach
jednorazowych oraz mają pierwszeństwo zapisu.
9. Dzieci wolontariuszy i osób prowadzących
warsztaty uczestniczą w warsztatach za darmo.
10. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za szkody
i zniszczenia sprzętu wyrządzone przez dzieci.

RULES of TAKA TO IDEA asbl

1. TAKA TO IDEA (asbl) association organises
cyclical workshops and one-off workshops.

2. A condition for participation in a cyclical workshop
is payment of a membership fee (for a school year
or calendar year) which is not refundable.

3. The amount of the membership fee (payable for the family)
is announced on the website
www.takatoidea.eu.
4. The membership fee and the workshop fees
must be paid before the workshops begin.

5. In the event of resignation from the cyclical
workshop submitted up to 14 days before the cyclic
 workshop date, 50% of the fee is refunded.

6. In the case of resignation not reported or reported
 less than 14 days before the date of the cycle workshop,
 the fee is not refunded.

7. Fees for one-off workshops are paid in accordance
with the information provided on the announcement of the workshops.

8. Members of the asbl, who paid a membership fee
receive a discount in selected one-off workshops
and have priority of registration.

9. Children of volunteers and people conducting
workshops take part in the workshops for free.

10. Parents are liable for damage and destruction
of equipment caused by children.


SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Aby Stowarzyszenie mogło funkcjonować (koszty stałe stowarzyszenia - ubezpieczenie, obsługa prawna i księgowa stowarzyszenia, strona  www; itd.), członkowie opłacają
składkę członkowską (płatną na rodzinę) za rok kalendarzowy
lub rok szkolny.    

Od 2017 r. składka członkowska wynosi €30 rocznie.

MEMBERSHIP FEE
To allow our association to function (fixed costs of the
association - insurance, legal and accounting services of the association, page 
web; etc.), members pay a membership fee (payable for the  family) for a calendar year or school year.

From 2017, the membership fee is € 30 per year.


RODO

W związku z tym, że 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli tzw. RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, że dane osobowe (np. adres mailowy, nazwisko, numer telefonu, itd.) znajdujące się w naszej bazie są przetwarzane przez Administratora w celu przesyłania do Państwa informacji.


1. Dane służą do przesyłania informacji na temat oferowanych przez nas warsztatów oraz kontaktu niezbędnego do realizacji procesu rekrutacji, a także organizacji warsztatów. 

2. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie edukacyjne TAKA TO IDEA asbl z siedzibą w Brukseli, Rue Armand Swevers 3; adres e-mail: tti@takatoidea.eu .

3. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail  tti@takatoidea.eu .

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do powierzonych nam danych oraz ich zmiany lub usunięcia (w tym celu wystarczy wysłać maila o treści „USUŃ DANE z bazy TAKA TO IDEA asbl” na skrzynkę tti@takatoidea.eu ) w dowolnym momencie. 

5. Dane nam udostępnione nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Prosimy wziąć pod uwagę, że informacja pojawiająca się na przelewie bankowym (imię i nazwisko, adres, numer konta; jest widoczne dla biura rachunkowego sporządzającego roczne rozliczenie stowarzyszenia i nadzorującego przepływy finansowe stowarzyszenia).

GDPR

Due to the fact that on May 25, 2018, new regulations regarding the protection of personal data, i.e. GDPR (general regulation on the protection of personal data), we inform that personal data (eg. e-mail address, name, telephone number, etc.) in our database are processed by the Administrator in order to send you information.


1. The data is used to send information about the workshops we offer and the contact necessary to carry out the recruitment process, as well as the organization of the workshops. 

2. The administrator of personal data is the TAKA TO IDEA asbl educational association with headquarters in Brussels, Rue Armand Swevers 3; e-mail address: tti@takatoidea.eu .

3. In any matter regarding the processing of personal data, you can contact us at the e-mail address tti@takatoidea.eu .

4. You have the right to access the data entrusted to us and to change or delete them (for this purpose, simply send an email with the text "DELETE DATA FROM TAKA TO IDEA asbl" to tti@takatoidea.eu) at any time. 

5. The data provided to us is not subject to disclosure to third parties. Recipients of data may only be institutions authorized by law. Please take into account that the information appearing on the bank transfer (name and surname, address, account number) is visible to the accounting office preparing the annual settlement of the association and supervising the financial flows of the association).


STATUT oraz lista członków znajduje się w siedzibie
Stowarzyszenia. 

The STATUTE and list of members  can be consulted at the seat of the Association. 

ZARZĄD / MANAGEMENT:

Jacek Syryczyński (jacek.syryczynski@takatoidea.eu)
Ewa Zajdel Syryczyńska (ewa.zajdel@takatoidea.eu)


MIEJSCE WARSZTATÓW / PLACE OD WORKSHOPS

Forêt de Soignes Sport
Centre sportif de la Forêt de Soignes, Asbl
Chaussée de Wavre 2057
1160 Auderghem

https://www.foretdesoignessport.be/plan-dacces/


KONTAKT / CONTACT

Jacek Syryczynski - jacek.syryczynski@takatoidea.eu

0032 499 16 17 06

Ewa Zajdel - Syryczynska - ewa.zajdel@takatoidea.eu

0032 498 81 42 11

and: tti@takatoidea.eu or 

takatoidea@gmail.com